Regulamin

 • Podmiot Odpowiedzialny- Usługodawca
  WSPW Sp. z O. O.
  ul. Źródlana 91
  62-004 Czerwonak

  NIP:777-323-65-82
  REGON: 302658125
  KRS: 0000499441

  e-mail: wakespot@wakespot.pl
  tel.+48 724 413 897

  www.wakespot.pl
 • Adres wyciągów- miejsce świadczenia usług

  WakeSpot Owińska
  ul. Plażowa 1 (przy kąpielisku Tropicana)
  62-005 Owińska

  WakeSpot Dąbrowa
  ul. Bukowska 14/2 
  62-070 Dąbrowa

  

 • Cennik:
  • Ceny naszych usług są podane powyżej, bezpośrednio pod systemem rezerwacji.
  • Przed dokonaniem płatności zostanie wyświetlona cena całkowita za wybrane usługi.
  • Wszystkie ceny podane są w Polskich Złotych.
  • Realizacja usługi jest możliwa po zapłacie za usługę.
  • Koszty związane z obsługą płatności internetowych w całości pokrywa usługodawca.
 • Regulamin sprzedaży:
  • Świadczone przez nas usługi to udostępnienie klientowi wyciągu do nart wodnych i wakeboardu wraz na czas określony w cenniku, opieka instruktorska oraz wypożyczenie klientowi sprzętu niezbędnego do uprawiania w.w. dyscyplin sportu. Dokładny zakres usług jest podany w cenniku.
  • Klient ma prawo do bezpłatnej rezygnacji z rezerwacji wyciągu najpóźniej 12 godzin przed planowym rozpoczęciem korzystania z wyciągu. Rezygnację klient może złożyć przez stronę www.wakespot.pl po zalogoaniu się na swoje konto klienta. Klient rezygnując z usługi otrzyma voucher o wartości odwołanych usług do wykorzystania w ciągu roku. Klient może zarządać zwrotu pełnej kwoty rezerwacji mailowo na adres wakespot@wakespot.pl w ciągu 7 dni od odwołania rezerwacji podając: imię, nazwisko, nr rezerwacji, planową datę i godzinę rozpoczęcia korzystania z wyciągu. Po złożeniu prawidłowej rezygnacji z usługi klient otrzyma zwrot pełnej kwoty zapłaconej za usługę/usługi.
  • Jeśli usługa jest niezgodna z opisem klient ma prawo do reklamacji i zwrotu pełnej kwoty zapłaconej za usługę/rezerwację. Reklamację klient może złożyć w formie e-maila na adres wakespot@wakespot.pl lub telefonicznie na numery +48 724 413 897.
  • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 • Poufność danych osobowych.

  Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w innych celach poza niezbędnymi, związanymi z realizacją wysyłki zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim

Regulamin Korzystania z wyciągu:

1.     Każda osoba korzystająca z wyciągu (zwana dalej użytkownikiem) ma obowiązek zapoznania się i stosowania się do przepisów niniejszego regulaminu.

2.     Wyciąg obejmuje obszar akwenu wodny wraz z przyległymi pomostami i plażą oraz strefą relaksu.

3.     Jednocześnie z wyciągu może korzystać maksymalnie 1 osoba, zaczepionych poprzez linkę holowniczą do liny wyciągu.

4.     Lina wyciągu osiąga prędkość do 32 km/h

5.     Wyciąg czynny jest w godz. 10-20. Godziny funkcjonowania wyciągu mogą ulec zmianie w przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych, organizowania imprez oraz zawodów, przeprowadzenia koniecznych prac serwisowych itp. Informacje o zmianach w okresie funkcjonowania wyciągu będą wywieszone na tablicy informacyjnej oraz na fanpege’u WakeSpot. Przed rozpoczęciem korzystania z wyciągu, użytkownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i akceptacji jego postanowień oraz zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania.

6.      Z wyciągu mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać.

7.      Korzystanie z wyciągu odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność.

8.       Dzieci do lat 13 mogą korzystać z wyciągu wyłącznie za zgodą i w obecności opiekunów prawnych.

9.       Przed skorzystaniem z wyciągu użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na tablicy informacyjnej

10.       Użytkownik ma obowiązek bezwzględnego podporządkowania się poleceniom obsługi wyciągu.

11.       Na wyciągu obowiązuje nakaz noszenia kasku oraz kamizelki asekuracyjnej.

12.      Przed rozpoczęciem jazdy użytkownik ma obowiązek dokładnie dopasować i sprawdzić sprzęt, kask oraz kamizelkę asekuracyjną.

13.       Uchwyt linki holowniczej należy trzymać wyłącznie w rękach. Zabronione jest zaczepianie uchwytu o inne części ciała.

14.       Podczas jazdy każdy korzystający ma obowiązek:

-  zachować bezpieczny tor jazdy,

-  wszelkie ewolucje wykonywać w sposób bezpieczny dla siebie i innych korzystających

-  puścić uchwyt, jeśli w niekontrolowany sposób zbliża się do elementu wakeparku (skoczni, slidera)

15.       Po upadku należy natychmiast puścić uchwyt.

16.       Użytkownik zobowiązany jest do zasygnalizowania zakończenie korzystania z wyciągu.

17.       Użytkownicy wyciągu trenujący dokładność wykonywanych ewolucji bądź powtarzalność prowadzonego cyklu treningowego mają do dyspozycji wykwalifikowany personel (trening manualny) oraz kostium do rejestracji biomechaniki oraz fizjologii ruchu (trening funkcjonalny).O wyborze trybu treningowego decyduje Operator Wyciągu.

18.       Rodzaje karnetów i ich ceny określa udostępniony użytkownikom cennik. Płatności dokonujemy przelewem online poprzez serwis DotPay lub za pomocą karty Visa lub Mastercard.

19.       Każdy karnet jest karnetem imiennym. Przekazywanie karnetów innej osobie jest zabronione. W sytuacji stwierdzenia nieuprawnionego udostępnienia karnetu przez użytkownika innej osobie, obsługa ma prawo zatrzymać karnet. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za karnet.

20.       Za bezpieczeństwo podczas imprez i zawodów sportowych przeprowadzonych na wyciągu odpowiadają ich organizatorzy.

21.       Użytkownicy mogą korzystać z własnego sprzętu do uprawiania sportu lub będącego na wyposażeniu wyciągu.

22.       Za wypożyczenie sprzętu użytkownik ma obowiązek wnieść opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

23.       Po zakończeniu jazdy użytkownik ma obowiązek zwrócić wypożyczony sprzęt.

24.       Elementy wakeparku (kicker, slider, funbox, pool itp.) są przeznaczone dla doświadczonych użytkowników. Korzystanie z nich jest możliwe wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, na własną odpowiedzialność korzystając ze sprzętu przeznaczonego do tego celu. Zabronione jest wjeżdżanie na elementy wakeparku sprzętem wyposażonym w metalowe stateczniki.

25.       Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie elementu wakeparku w przypadku korzystania z niego w sposób niezgodny z regulaminem.

26.       Każdy klient korzystający z wyciągu ma obowiązek zgłosić obsłudze wyciągu każde zauważone zdarzenie mogące zagrozić bezpieczeństwu innych korzystających.

27.       Zabrania się korzystania z wyciągu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

28.       Na terenie wyciągu obowiązuje całkowity zakaz:

-   wnoszenia i spożywania alkoholu,

-   palenia tytoniu,

-   wjazdu na rowerach,

-   wstępu  ze zwierzętami,

-   skoków do wody z przyległych pomostów,

-   wchodzenia do wody wbrew zakazowi obsługi wyciągu,

-   pływania pod pomostami,

-   biegania po pomostach,

-   wrzucania i wpychania innych do wody,

-   zakłócania porządku i wszczynania fałszywego alarmu,

-   zanieczyszczania wody,

-   wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów,

-   latania dronami bez zgody operatora wyciągu

29.       WSPW Sp. z O.O. nie odpowiada za:

-  przedmioty wartościowe pozostawione bez dozoru na terenie wyciągu,

-  zniszczenie mienia korzystających wynikłe z przyczyn niezależnych od WSPW Sp. z O.O.

30.       Osoby niszczące wyposażenie wyciągu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie. WSPW Sp. z O.O ma prawo dochodzenia pokrycia szkód wyrządzonych przez klientów lub ich dzieci.

31.       Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu wyciągu, a sprawy kierowane będą na drogę postępowania karnego.

32.       WSPW Sp. z O.O. nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.

33.       Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełni obsługa obiektu.

34.       WSPW Sp. z O.O. może wykonywać zajęcia użytkownikom w trakcie korzystania przez nich z wyciągu oraz wszystkim osobom obecnym na całym terenie WSPW Sp. z O.O.. Wejście na teren WSPW Sp. z O.O. oraz korzystanie z wyciągu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na publikacje jego wizerunku na stronie internetowej: wakespot.pl oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Youtube, Instagram). Zdjęcia użytkowników będą wykonywane z poszanowaniem ich prywatności oraz dóbr osobistych.

35.       Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników przez WSPW Sp. z O.O określa Klauzula informacyjna RODO - stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu

36.        Skargi  i  wnioski  należy  składać  na  piśmie  na  adres  WSPW Sp. z O.O., Źródlana 91, 62-004 Czerwonak

•     Policja -  997,

•     Straż Pożarna  - 998,

•     Pogotowie Ratunkowe - 999

•     Europejski numer alarmowy – 112.

Wyciąg został dopuszczony do użytkowania przez Transportowy Dozór Techniczny.

Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 czerwca 2014 r.

Pozostałe informację:
RODO
Cookies